Pag-aaplay para sa Kapansanan ng Social Security

Hindi lahat ng taong may kapansanan ay kailangang mag-aplay para sa mga benepisyo sa Social Security Disability. Ang benepisyong ito ng gobyerno ay karaniwang para sa mga matatanda na hindi na maaaring magtrabaho dahil permanente itong hindi pinagana o hindi na magtrabaho nang isang taon o higit pa dahil sa isang hindi pagpapagana ng kondisyon.

Sino ang Dapat Mag-aplay

Ayon sa Social Security Administration, ang mga sumusunod na indibidwal ay maaaring mag-aplay para sa mga benepisyo:

Ang mga batang may kapansanan ay dapat magkaroon ng kanilang mga kinatawan na mag-aplay para sa Social Security Income para sa kanila. Ang isang bata ay maaaring tumanggap ng SSI kung mayroon silang pisikal o mental na kapansanan na labis na naglilimita sa kanilang mga gawain at magtatagal ng mas mahaba kaysa sa isang taon o wakas sa kamatayan. Ito ay nakasalalay din sa kita at ang mga mapagkukunan ng pamilya na magagamit sa bata.

Aplikasyon ng Kapansanan ng Social Security

Ang pinaka-karaniwang paraan upang mag-file para sa kapansanan ay sa pamamagitan ng website ng Social Security Administration, kahit na maaari kang mag-apply sa iyong lokal na Social Security Office. Kung nais mong punan ang application sa personal, kakailanganin mong gumawa ng appointment sa iyong lokal na tanggapan ng SSA.

Ang average na oras upang punan ang application, ayon sa SSA, ay 15 minuto sa sandaling natipon mo ang lahat ng dokumentasyon na kailangan mong i-refer sa, gayunpaman maaari kang magdadala sa iyo ng bahagyang mas mahaba.

Sa sandaling simulan mo ang online na application magagawa mong mag-sign off at bumalik dito sa ibang pagkakataon kung kinakailangan.

Dokumentasyon para sa Application

Kapag pinupuno ang iyong aplikasyon para sa Social Security kakailanganin mong tipunin ang sumusunod na impormasyon:

Ano ang aasahan

Pagkatapos mong isumite ang iyong aplikasyon, susuriin ng SSA ang iyong aplikasyon at maaaring humiling ng karagdagang dokumentasyon mula sa iyo o sa iyong mga doktor na nagbigay ng medikal na paggamot. Sa sandaling mayroon sila ng lahat ng dokumentasyon na kinakailangan, gagamitin nila ang isang 5 hakbang na proseso upang matukoy ang pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo.

Ang proseso ng 5-hakbang ay ang mga sumusunod:

Desisyon ng SSA

Kapag ang Administrasyon ng Social Security ay gumawa ng isang desisyon, magpapadala sila ng sulat na nagpapaalam sa iyo kung makakatanggap ka ng mga benepisyo o hindi. Ang liham na ito ay kadalasang ipinadala sa loob ng 90 araw mula sa iyong aplikasyon. Kung tinanggihan nila ang mga benepisyo maaari mong iapela ang desisyon sa online. Bukod pa rito, maraming mga aplikante na tinanggihan ang mga benepisyo ay humingi ng legal na payo tungkol sa disposisyon ng kanilang kaso.