Late Pagbabayad ng iyong COBRA Health Insurance Premium? Ano ngayon?

Kung gumagamit ka ng COBRA health insurance, malamang na nakakuha ka ng diborsiyo, mawawala ang iyong trabaho , o namatay ang iyong asawa. Ang alinman sa mga sitwasyong ito ay maaaring gumawa ng iyong mga pondo na marupok at ang iyong mga bayarin ay mas mahirap kaysa sa karaniwan na magbayad. Gayundin, ang stressfulness ng mga sitwasyong ito ay maaaring maging madali mong mawala ang pagsubaybay ng isang detalye dito o doon.

Kahit na ang deadline na magbayad ng iyong COBRA premium ng seguro ng kalusugan ay isang masamang detalye na nakalimutan, hindi ka na ang unang taong huli na nagbabayad ng iyong COBRA premium.

Ang mga kahihinatnan ng pagiging huli na nagbabayad para sa COBRA ay maaaring makukuha mula sa isang bit ng isang abala upang permanenteng mawala ang iyong COBRA coverage. Ano ang mangyayari sa iyong sitwasyon ay depende sa kung huli ka sa iyong paunang bayad sa premium na COBRA o huli na may bayad para sa patuloy na saklaw ng COBRA.

Late Paying Your Initial COBRA Premium

Ang iyong unang premium na COBRA ay dapat bayaran sa loob ng 45 araw mula sa oras na iyong pinili ang saklaw ng COBRA. Isasaalang-alang ng iyong tagapangasiwa ng COBRA ang petsa ng iyong paunawa sa halalan ng COBRA ay naka-post na ang petsa na iyong pinili COBRA. Itinatakda ng postmark na iyon ang iyong 45-day clock ticking.

Ang paunang bayad sa premium na COBRA ay mas malaki kaysa sa kasunod na mga buwanang pagbabayad dahil kadalasan ay sumasaklaw ito ng higit sa isang buwan ng segurong segurong pangkalusugan. Isama ang sapat na pera upang masakop ang iyong mga premium mula sa petsa na nawala mo ang pagkakasakop dahil sa iyong kaganapan sa kwalipikadong COBRA sa petsa na iyong inihalal ang COBRA coverage.

Halimbawa, kung nawalan ka ng coverage sa Mayo 1 at ipadala ang iyong form sa halalan COBRA sa Hunyo 15, dapat bayaran ang iyong unang premium sa loob ng 45 araw ng Hunyo 15.

Kailangan mong isama ang sapat na pondo upang masakop ang iyong COBRA insurance mula Mayo 1 hanggang Hunyo 15.

Walang panahon ng palugit kung huli kang nagbabayad ng iyong paunang bayad sa premium COBRA. Kung hindi ito binabayaran sa oras, nawalan ka ng iyong karapatan na magkaroon ng COBRA coverage; kailangan mong maghanap ng iba pang mga pagpipilian sa segurong pangkalusugan o ikaw ay walang seguro .

Late Paying for Ongoing COBRA Health Insurance

Habang ang mga premium na pagbabayad para sa patuloy na saklaw ng COBRA ay dapat bayaran ng petsa na sinasabi ng plano na nararapat na ang mga ito, mas kaunti ang kakayahang magamit mo kaysa sa iyong unang bayad sa COBRA. Mayroong minimum na 30-araw na biyayang panahon para sa mga late payment na premium. Kung hindi mo ginawa ang iyong premium na pagbabayad alinman sa oras o sa loob ng 30 araw na panahon ng biyaya, ang iyong coverage ay maaaring kanselahin nang permanente.

Ano ang mangyayari kung huli kang magbayad ng iyong premium, ngunit nasa loob pa ng 30 araw na panahon ng biyaya? Maaaring kanselahin ang iyong coverage, ngunit maaari mo itong ibalik .

Kung ang iyong planong pangkalusugan ay hindi nakatanggap ng iyong kabayaran sa takdang petsa, may karapatan kang kanselahin ang iyong pagkakasakop sa unang araw ng panahon ng nasasakupang iyon. Gayunpaman, dapat itong ibalik ang iyong coverage kung gagawin mo ang iyong pagbabayad sa loob ng 30 araw na panahon ng biyaya. Ang reinstated coverage ay magiging retroactive sa unang araw ng panahon ng nasasakupang iyon.

Isang halimbawa

Sabihin nating naka-on ka sa COBRA continuation health insurance para sa 6 na buwan. Ang iyong planong pangkalusugan ay nagtatakda ng Mayo 25 bilang takdang petsa para sa iyong premium para sa pagsakop mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 30. Nalampasan mo ang deadline ng Mayo 25. Kinansela ang pagsakop sa iyong segurong pangkalusugan sa ika-1 ng Hunyo.

Pinutol mo ang iyong bukung-bukong sa Hunyo 10 at saliksikin ang isang bill ng emergency room para sa $ 4,000.

Sa Hunyo 15, mag-hobble ka sa post office sa crutches, ipadala ang iyong late payment COBRA premium sa loob ng 30-araw na panahon ng biyaya. Ang iyong kompanya ng seguro sa kalusugan ay dapat ibalik ang iyong coverage. Ang pagsakop ay retroactive sa Hunyo 1.

Ilang araw pagkatapos na ipadala ang iyong late payment COBRA, makakakuha ka ng kuwenta mula sa emergency room na nagsasabi na may utang ka sa buong $ 4,000. Sinasabi ng klerk sa pagsingil sa emergency room na ang iyong claim ay tinanggihan dahil ang iyong segurong pangkalusugan ay hindi nagaganap sa araw na natanggap mo ang pangangalaga.

Ipinaliwanag mo na binayaran mo ang iyong premium na late na COBRA, ngunit sa loob ng panahon ng palugit, at na ang iyong health insurance COBRA ay na-reinstate na may coverage retroactive sa Hunyo 1.

Hinihiling mo sa kanya na isumite muli ang claim sa insurer. Sa oras na ito, binabayaran ng iyong segurong pangkalusugan ang bahagi nito sa kuwenta, na iniiwan mong bayaran ang iyong deductible at coinsurance .

Kung ikaw ay naghintay hanggang Hunyo 26 upang gawin ang iyong late na COBRA premium na pagbabayad, malamang na wala ka sa loob ng 30 araw na panahon ng palugit at ang iyong COBRA coverage ay nakansela ng permanente. Ikaw ay walang seguro, at wala kang tutulong sa pagbabayad ng ER bill. Ang 30-araw na panahon ng biyaya ay sinusukat mula sa premium na takdang petsa, hindi mula sa pagsisimula ng panahon ng saklaw.

Matuto Nang Higit Pa Tungkol sa COBRA

Mga alternatibo sa COBRA Health Insurance
COBRA Vs Obamacare-Alin ang Mas Mabuti?
Magkano ba ang COBRA Gastos sa Seguro sa Kalusugan?

Pinagmulan

Mga Frequently Asked Questions: COBRA Continuation Health Coverage, Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos. http://www.dol.gov/ebsa//faqs/faq_compliance_cobra.html

Isang Gabay ng Tagapag-empleyo sa Pagsakop sa Pagpapatuloy ng Kalusugan ng Grupo sa ilalim ng COBRA - Ang Batas ng Pagkakasundo ng Consolidated Omnibus Budget of 1986, Kagawaran ng paggawa ng Estados Unidos, Pangangasiwa ng Seguridad sa Empleyado ng Empleyado. http://www.dol.gov/ebsa/pdf/cobraemployer.pdf