Paano Tukuyin ang mga Mali sa Iyong Mga Rekord sa Medisina

Ang mga pagkakamali ay maaaring makaapekto sa iyong pangangalagang pangkalusugan at kinalabasan

Ayon sa batas , may karapatan kang iwasto ang mga pagkakamali na nakikita mo sa iyong mga medikal na rekord. Ang mga pagwawasto ay tinutukoy sa batas bilang "mga susog." Ang mga rekord sa kanilang sarili ay tinatawag na isang "itinalagang rekord ng talaan."

Sa partikular, habang ang mga medikal na rekord ay inilipat mula sa papel patungo sa digital, mayroong anumang bilang ng mga pagkakamali na ginagawa. Ang iyong pagrepaso at pagwawasto ay tiyak na pinapahintulutan.

Ang Proper na Pamamaraan para sa Pag-aayos ng Mga Error sa Medikal na Pag-record

Kapag nakuha mo na , susuriin mo ang iyong mga medikal na rekord at nakatagpo ng isang error, gugustuhin mong sundin ang pamamaraan na ito:

1. Tukuyin kung ano talaga ang error at kung kailangan nito ang pagwawasto. Kung minsan ang mga error ay simpleng typographical at maaaring o hindi maaaring mangailangan ng pagwawasto. Gayunpaman, ang anumang piraso ng impormasyon na magkakaroon ng epekto sa iyong diyagnosis, paggamot, o kakayahang makontak, kung ito ay maaaring makaapekto sa iyo o sa iyong kalusugan sa ngayon o sa hinaharap, ay dapat itama. Dagdag dito, ang mga problema sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng medikal ay tumaas, kaya ang impormasyon tungkol sa pagbabayad, pagsingil o iyong personal na pagkakakilanlan ay dapat itama.

Narito ang ilang mga halimbawa:

2. Makipag-ugnay sa opisina ng tagapagbigay o nagbabayad upang tanungin kung mayroon silang isang pormularyo na kinakailangan nila upang magsagawa ng mga susog sa iyong mga medikal na rekord. Kung gayon, hilingin sa kanila na mag-email, mag-fax o mag-post ng koreo ng kopya sa iyo.

3. Gumawa ng isang kopya ng (mga) pahina ng rekord kung saan nangyari ang (mga) error. Kung ito ay isang simpleng pagwawasto, maaari mong hampasin ang isang linya sa pamamagitan ng maling impormasyon, at isulat ang pagwawasto. Sa pamamagitan ng paggawa nito sa ganitong paraan, ang tao sa opisina ng tagapagkaloob ay mas madaling mahanap ito at maaaring iwasto ito nang madali. Kung sila ay nagpadala sa iyo ng isang form upang punan, maaari mong i-staple ang kopya na ito sa form.

4. Kung higit na kasangkot ang pagwawasto, maaaring kailanganin mong magsulat ng isang liham na nagbabalangkas kung bakit sa tingin mo ito ay mali at kung ano ang pagwawasto. Kung nagsusulat ka ng isang sulat, siguraduhing isama mo ang ilang mga pangunahing kaalaman, tulad ng iyong pangalan at petsa ng serbisyo ng iyong sulat, pagkatapos ay i-staple ang iyong sulat sa kopya ng pahina na naglalaman ng error. Maging maigsi, at isulat ang pagwawasto nang eksakto kung sa tingin mo ay dapat itong mapansin. Ang ideya ay upang gawing mas madali para sa mga tala ng tagabigay ng serbisyo na baguhin ang iyong mga rekord.

5. Gumawa ng isang kopya ng bawat pahina na iyong pinagsama upang ipadala sa provider: ang form na ipinadala nila sa iyo, anumang mga titik na iyong isinulat, at anumang pahina na iyong isinulat.

Mail, i-fax o ihahatid ang iyong kahilingan sa pag-amend sa tao.

Anong mangyayari sa susunod?

Ang tagabigay ng serbisyo o pasilidad ay dapat kumilos sa iyong kahilingan sa loob ng 60 araw ngunit maaaring pahabain hanggang 30 araw kung magbibigay sila ng dahilan sa iyo sa pamamagitan ng pagsulat.

Hindi nila kinakailangan na gawin ang pagbabago na iyong hiniling. Sa maraming mga kaso, sila, dahil ito ay makikinabang sa iyo at sa tagapagkaloob. Gayunpaman, kung naniniwala sila na ang iyong kahilingan ay walang merito, maaari nilang tanggihan na gawin ang susog. Dapat nilang ipaalam sa iyo ang kanilang desisyon sa pagsulat.

Kung sila ay tumanggi na baguhin ang iyong mga rekord ayon sa iyong kahilingan, maaari kang magsumite ng isang pormal, nakasulat na hindi pagkakasunduan na dapat idagdag sa iyong file.

Kung sa palagay mo na ang iyong privacy ay nilabag sa proseso ng paghiling ng isang susog, ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng isang pamamaraan para sa paggawa ng isang pormal na reklamo sa website ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyo ng Pantao ng Estados Unidos.

Pagwawasto ng Mga Talaan na tinatanggap ng Medical Information Bureau (MIB)

Ang Medikal Information Bureau ay isang samahan na nagbibigay ng impormasyon sa mga tagaseguro sa kalusugan, insurers sa buhay, at iba pang mga entity na may interes sa isang kumbinasyon ng iyong impormasyong pangkalusugan at impormasyon sa kredito.

Upang iwasto ang iyong mga talaan ng MIB, sundin ang pamamaraan na nakabalangkas sa kanilang website. Habang ito ay karaniwang ang parehong pamamaraan na nakabalangkas sa itaas, ang kanilang terminolohiya ay iba, at nagbibigay sila ng mga numero ng telepono.