Pag-unawa sa Bahagi ng Medicare A

Mga Benepisyo sa Medicare Hospital Insurance

Medicare Part A

May apat na bahagi ang Medicare, o mga programa na nagbibigay ng coverage para sa iba't ibang mga serbisyong may kaugnayan sa kalusugan. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang Medicare ay maaaring makatulong sa iyo na piliin ang mga opsyon ng Medicare na pinakamahusay na akma sa iyong mga pangangailangan.

Ang Medicare Part A, na kilala rin bilang programa ng Ospital Insurance, ay tumutulong na masakop ang mga gastos ng:

Sino ang Karapat-dapat para sa Bahagi ng Medicare?

Kung ikaw ay 65 o mas matanda, awtomatiko kang karapat-dapat para sa Bahagi ng Medicare A. Nagsimula ang pagsaklaw ng Bahagi ng iyong Medicare sa unang araw ng buwan na binuksan mo ang 65. Dapat mo ring matanggap ang iyong Medicare card sa koreo 3 buwan bago ang iyong ika-65 na kaarawan.

Kung ikaw ay wala pang 65 taong gulang ay karapat-dapat kang makatanggap ng mga benepisyo ng Part A sa ilalim ng mga sumusunod na kalagayan:

Kailangan Ko Ba Magbayad para sa Bahagi ng Medicare?

Kung ikaw ay karapat-dapat para sa Medicare hindi ka kailangang magbayad ng isang buwanang premium para sa Part A kung ikaw o ang iyong asawa ay nagbabayad ng mga buwis sa payroll ng Medicare habang nagtatrabaho.

Kung ikaw at ang iyong asawa ay hindi nagtatrabaho o hindi nagbayad ng sapat na mga buwis sa payroll sa Medicare hindi ka maaaring maging karapat-dapat para sa premium-free Part A. Gayunpaman, maaari kang bumili ng Part A sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang buwanang premium, na hanggang $ 461 sa 2010. Dapat kang makipag-ugnay sa iyong lokal na tanggapan ng Social Security 3 buwan bago ang iyong ika-65 na kaarawan upang mag-sign up.

Kung pinili mong bumili ng Medicare Part A, maaari ka ring mag-enroll at magbabayad ng premium para sa Medicare Part B. Kung ang iyong kita ay limitado at hindi mo kayang bayaran ang buwanang premium para sa Part A at / o Part B, ang iyong estado ay maaaring magkaroon ng isang programa upang tumulong. Para sa impormasyon tingnan ang brosyur Kumuha ng Tulong sa Iyong Mga Gastos sa Medicare at bisitahin ang site na Pangkalusugan ng Programa ng Tulong sa Kalusugan ng Estado (SHIP) para sa impormasyon tungkol sa libreng pagpapayo sa iyong estado.

Ano ang Medicare Part A Cover?

Ospital Stays
Kasama sa mga sakop na serbisyo ang isang semi-pribadong silid, pagkain, pangkalahatang pangangalaga sa pag-aalaga, mga gamot, at iba pang mga serbisyo at suplay ng ospital. Hindi sakop ng Medicare ang pangangalaga ng pribadong tungkulin, ang halaga ng isang telepono o telebisyon sa iyong silid ng ospital, mga bagay na personal na pangangalaga tulad ng mga gamit sa banyo, o isang pribadong silid, maliban kung kinakailangan para sa iyong paggamot.

Kailangan mong magbayad patungo sa iyong pag-aalaga at ang Medicare ay may ilang mga limitasyon sa saklaw ng ospital.

Para sa bawat panahon ng benepisyo noong 2010 babayaran mo ang:

Karagdagan pa, ang pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan sa inpatient sa isang saykayatriko ospital ay limitado sa 190 araw para sa iyong buhay.

Isang kahulugan ng Dr. Mike: Ang panahon ng benepisyo (o spell of illness) ay nagsisimula sa araw na pumunta ka sa isang ospital (o skilled nursing facility, o SNF) at magtatapos kapag hindi ka nakatanggap ng anumang inpatient care (sa ospital o SNF) para sa 60 araw sa isang hilera. Kailangan mong bayaran ang deduksyon sa inpatient para sa bawat panahon ng benepisyo.

Skilled Nursing Facility
Kabilang sa mga nasasakupang serbisyo ang isang semi-pribadong silid, pagkain, mga kasanayan sa pangangalaga at rehabilitasyon, at kaugnay na mga supply. Ang iyong paglagi sa isang SNF ay sasakupin ng Medicare lamang pagkatapos ng isang 3-araw na minimum na inpatient ng ospital para sa isang kaugnay na sakit o pinsala.

Halimbawa, kung ikaw ay naospital para sa isang stroke para sa isang linggo, ang isang skilled nursing facility na mananatili para sa rehabilitasyon ay sakop.

Wala kang mga gastos para sa unang 20 araw sa SNF, ikaw ay kailangang magbayad (sa 2010) $ 137.50 para sa mga araw 21 hanggang 100 at lahat ng mga gastos para sa bawat araw pagkatapos ng 100 araw. Nalalapat ang mga ito sa bawat panahon ng benepisyo.

Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Tahanan
Upang makatanggap ng coverage ng mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan mula sa Medicare, dapat kang maging homebound (nangangahulugan na ang pag-iiwan ng bahay ay isang malaking pagsisikap), ang iyong doktor ay dapat mag-order ng iyong pangangalaga, at ang mga serbisyo ay dapat na ipagkakaloob ng isang ahensiya sa kalusugan ng tahanan na may sertipikadong Medicare.

Ang saklaw para sa pangangalaga sa kalusugan sa tahanan ay kinabibilangan lamang ng kinakailangang medikal, part-time na serbisyo tulad ng skilled care care, home health aide, pisikal o occupational therapy, patolohiya sa pagsasalita ng wika, at mga medikal na serbisyong panlipunan. Kasama rin dito ang matibay na kagamitang medikal (tulad ng mga wheelchair, mga kama sa ospital, mga laruang magpapalakad, oxygen) at mga gamit pang- medikal para sa paggamit sa bahay .

Wala kang mga gastos na may kaugnayan sa aktwal na mga serbisyong ibinigay sa iyong tahanan. Gayunpaman, kailangan mong magbayad ng coinsurance ng 20% ​​ng halaga na inaprubahan ng Medicare para sa anumang matibay na kagamitan na inuutos ng iyong doktor.

Pangangalaga sa Hospisyo
Ang pangangalaga sa hospisyo ay para sa mga taong may sakit sa terminal na inaasahan na mabuhay ng anim na buwan o mas kaunti. Kasama sa coverage ang mga gamot para sa kaluwagan ng sakit, at kontrol ng iba pang mga sintomas; serbisyong medikal, pag-aalaga, at panlipunan; at pagpapayo sa kalungkutan. Ang mga serbisyo ay dapat na ibigay sa pamamagitan ng isang hospisyo na naaprubahan ng Medicare .

Sakop din ng Medicare ang pag- aalaga ng inpatient na pagpapahinga , na kung saan ay nagmamay-ari ka upang makapagpahinga ang iyong karaniwang tagapag-alaga. Patuloy na saklawin ng Medicare ang iyong pangangalaga sa hospisyo hangga't ang iyong hospisyo manggagamot o ang direktor ng medikal ng hospisyo ay muling nagpapatunay na ikaw ay may sakit sa terminolohiya.

Kahit na walang gastos para sa mga serbisyo sa hospisyo , magkakaroon ka ng copayment na $ 5.00 para sa bawat reseta ng outpatient at sisingilin ka ng 5% ng halagang inaprubahan ng Medicare para sa pangangalaga ng pahinga sa inpatient.

Dapat ba akong Magpatala sa isang Medigap Plan?

Habang ang Medicare Part A ay malamang na magbayad para sa karamihan ng iyong ospital at skilled nursing pasilidad gastos, magkakaroon ka pa rin ng ilang mga gastos sa labas ng bulsa . Kaya, maaaring gusto mong isaalang-alang ang isang plano ng Medigap upang matulungan kang magbayad ng iyong mga gastos sa labas ng bulsa tulad ng mga deductibles sa ospital , singil sa seguro , at mga copayment. Kung nagpapatala ka sa isang plano ng Medicare Advantage , ang ilan sa mga gastos na ito ay maaari ring masakop.