Pagbabahagi ng Gastos

Ang pagbabahagi ng gastos ay tumutukoy sa katotohanan na ikaw at ang iyong tagatangkilik sa kalusugan ay nagbabayad ng bahagi ng iyong mga gastos sa medikal sa taong ito. Hinihiling sa iyong tagasegurong pangkalusugan na bayaran mo ang bahagi ng gastos ng iyong mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan upang maiwasan ang sobrang paggamit ng mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan, at upang mapanatili ang mga premium ng seguro sa kalusugan sa tseke (bagaman ang ideya ng 100 porsiyento na coverage ay maaaring mahusay na tunog, ito ay malamang na humantong sa mga tao na naghahanap ng medikal na paggamot ng mas madalas, at mga premium ay biglang tumaas).

Ang mga pinaka-karaniwang paraan ng pagbabahagi ng gastos ay mga deductibles , copayments , at coinsurance . Ang buwanang premium na binabayaran mo upang makakuha ng segurong segurong pangkalusugan ay hindi itinuturing na isang uri ng pagbabahagi ng gastos.

Ang pagbabahagi ng gastos ay nag-iimbak ng pera ng iyong kumpanya ng seguro sa kalusugan sa dalawang paraan. Una, binabayaran mo ang bahagi ng kuwenta; dahil ibinabahagi mo ang gastos sa kanila, mas mababa ang kanilang ibinabayad. Ikalawa, dahil kailangan mong magbayad ng bahagi ng kuwenta, mas malamang na maghanap ka lamang ng pangangalagang medikal kapag kailangan mo ito.

Cost-Sharing & the Out-Of-Pocket Maximum

Dahil ang gastos sa pagbabahagi ay maaaring magastos kung mayroon kang malalaking gastusing medikal, lahat ng mga planong pangkalusugan (maliban kung ang mga ito ay grandfathered o grandmothered ) na nangangailangan ng cost-sharing ay mayroon ding isang out-of-bulsa maximum na naglalagay ng cap sa kung magkano ang gastos sa pagbabahagi ikaw ay may pananagutan sa bawat taon (para sa talakayang ito, ang lahat ng mga numero ay tumutukoy sa takip sa mga gastos sa labas ng bulsa na ipagpapalagay na natatanggap mo ang pangangalaga sa loob ng network ng iyong tagaseguro ng kalusugan, kung lumabas ka sa network, ang iyong out-of-pocket ang maximum ay mas mataas, o sa ilang mga kaso, walang limitasyong).

Bago ang 2014, walang mga regulasyon na may kinalaman sa kung gaano kataas ang maximum out-of-pocket maximum na plano ng kalusugan-sa katunayan, ang ilang mga plano ay hindi sumang-ayon sa mga gastos, bagaman medyo bihirang iyon. Ngunit nabago ang Abot-kayang Pangangalaga sa Batas na iyon, at ang mga bagong plano sa kalusugan ay hindi maaaring magkaroon ng maximum na out-of-pocket na lampas sa $ 6,850-para sa isang indibidwal-sa 2016 (ang upper cap ay tumataas hanggang $ 7,150 sa 2017).

Bilang karagdagan, simula sa 2016 , ang isang indibidwal ay hindi na kinakailangang magbayad nang higit pa sa mga gastos sa labas ng bulsa kaysa sa pinakamataas na indibidwal na out-of-pocket para sa taong iyon, kahit na siya ay sakop sa ilalim ng plano ng pamilya sa halip ng isang indibidwal na plano.

Pagkatapos mong magbayad ng sapat na deductibles, copayments, at coinsurance upang maabot ang maximum na out-of-pocket, sinususpinde ng iyong planong pangkalusugan ang iyong cost-sharing at pipiliin ang 100 porsiyento ng iyong mga saklaw na medikal na saklaw para sa natitirang taon, kung ipagpapalagay na patuloy na gamitin ang mga ospital sa loob at network at mga doktor.

Pagbabahagi ng Gastos at ang Affordable Care Act

Ang Abot-kayang Pangangalaga sa Batas ay gumawa ng isang malaking halaga ng pag-iingat ng pang-iwas na pangkalusugan na nakaligtaan mula sa pagbabahagi ng gastos. Ang ibig sabihin nito ay mga bagay na tulad ng mga mammograms na angkop sa edad, pag-screen ng cholesterol, at maraming mga bakuna ay hindi napapailalim sa isang deductible, copayment, o coinsurance.

Gumawa din ang ACA ng subsidy para sa cost-sharing upang gawing mas abot-kaya ang paggamit ng iyong seguro sa kalusugan kung mababa ang kita. Ang subsidy sa pagbabahagi ng gastos ay nagpapababa sa halagang binabayaran mo sa mga ibinabawas, copay, at coinsurance tuwing gagamitin mo ang iyong seguro. Ang mga subsidyo sa pagbabahagi ng gastos ay awtomatikong isinasama sa mga plano ng pilak sa palitan kung ang iyong kita ay hindi lumalampas sa 250 porsiyento ng antas ng kahirapan (para sa 2017 na saklaw, ang hangganan sa itaas na kita upang maging karapat-dapat para sa mga subsidyong pangkabahagi ng kita ay $ 29,700 para sa isang indibidwal at $ 60,750 para sa isang pamilya ng apat).

Ano ang tungkol sa mga bagay na hindi sakop ng seguro?

Ang mga parirala sa pagbabahagi ng gastos at mga gastos sa labas ng bulsa ay ginagamit paminsan-minsan, ngunit ang mga tao ay kadalasang gumagamit ng "out-of-pocket" upang ilarawan ang anumang mga gastos sa medikal na kanilang binabayaran, kahit na ang paggamot ay saklaw ng seguro sa kalusugan . Ngunit kung ang paggamot ay hindi saklaw, ang halaga na iyong ginastos ay hindi itinuturing na pagbabahagi ng gastos sa ilalim ng iyong plano, at hindi mabibilang sa maximum na out-of-bulsa ng iyong plano.

Halimbawa, ang mga kosmetiko na pamamaraan tulad ng liposuction ay kadalasang hindi saklaw ng segurong pangkalusugan, kaya kung nakakuha ka ng ganitong uri ng paggamot, kailangan mong bayaran ang iyong sarili.

Ang parehong ay pangkaraniwang totoo sa pag-aalaga ng pang-adultong dental, maliban kung mayroon kang isang hiwalay na patakaran sa seguro sa ngipin . Bagaman maaari mong isipin ang mga gastos na ito bilang "out-of-pocket" (at sa katunayan, lumalabas sila sa iyong sariling bulsa), ang pera na iyong ginugol ay hindi binibilang sa maximum na out-of-pocket plan ng iyong kalusugan, o hindi rin itinuturing na pagbabahagi ng gastos sa ilalim ng iyong plano.

Dahil ang gastos sa pagbabahagi ay nag-iiba nang malaki mula sa isang plano sa segurong pangkalusugan patungo sa iba, nais mong tiyakin na nauunawaan mo ang mga detalye ng iyong plano bago mo kailangang gamitin ang iyong coverage, upang ang halagang kailangan mong bayaran para sa iyong paggamot ay hindi dumating bilang isang sorpresa.