Paano Gumagana ang Medicaid

Ang Medicaid ay isang social welfare program na nagbibigay ng mga benepisyo sa seguro sa kalusugan sa mga taong mababa ang kita sa Estados Unidos. Kung ikaw man ay tatanggap ng Medicaid o umaasa na maging isa, pag-unawa kung paano gumagana ang Medicaid ay maaaring gawing mas madali ang pagkuha ng pangangalagang pangkalusugan na kailangan mo. Kung hindi ka isang benepisyaryo ng Medicaid, ngunit ang pag-aalaga ng trabaho para sa mga tatanggap ng Medicaid, pag-unawa kung paano gumagana ang Medicaid ay makakatulong sa iyong makuha ang iyong mga pasyente kung ano ang kailangan nila.

Paano Gumagana ang Medicaid Mula sa Perspektibo ng Dalubhasa

Pagiging Karapat-dapat sa Medicaid

Ang pagiging karapat-dapat ng Medicaid ay hindi bababa sa bahagyang batay sa kita. Sa ilang mga estado, ang mga residente na may mga kita na 138% ng pederal na antas ng kahirapan o mas mababa ay kwalipikado para sa Medicaid. Upang maging karapat-dapat para sa Medicaid sa iba pang mga estado, kailangan mong matugunan ang iba't ibang pamantayan na mababa ang kinikita pati na rin ang isang miyembro ng isang mahina na grupo tulad ng isang bata, buntis, matatanda, may kapansanan, bulag, o magulang ng isang batang anak.

Bilang karagdagan, ang ilang mga estado ay nangangailangan na matugunan mo ang mga alituntunin sa pag-aari upang makakuha ng Medicaid. Halimbawa, kahit na ikaw ay isang mababang-kita na matatandang tao, maaaring hindi ka kuwalipikado para sa Medicaid kung mayroon kang $ 100,000 na nakaupo sa isang retirement account dahil ang iyong mga asset ay masyadong malaki.

Ito ay karaniwan para sa mga estado na magkaroon ng maraming mga paraan na ang isang tao ay maaaring maging karapat-dapat para sa Medicaid. Halimbawa, maaari kang maging kuwalipikado sa pagkakaroon ng kita sa ibaba 138% ng FPL, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kita na mas mababa sa 200% ng FPL at pagiging buntis, o sa pamamagitan ng pagtanggap ng Supplemental Security Income.

Gaano karaming mga paraan upang maging karapat-dapat para sa Medicaid at ang eksaktong pamantayan ng pagiging karapat-dapat ay nag-iiba mula sa estado hanggang estado.

Mga Pakinabang ng Medicaid

Ang mga benepisyo na natatanggap mo kapag nakuha mo ang Medicaid ay nag-iiba mula sa estado hanggang sa estado pati na rin ang pag-iba-iba mula sa isang tao sa isang tao sa loob ng isang estado. Hinihiling ng mga regulasyon ng pederal na ang ilang mga pangunahing benepisyo ay ipagkaloob sa ilang mga mahahalagang benepisyaryo sa bawat estado.

Gayunpaman, lampas na, ang mga estado ay may kakayahang umangkop sa pagpapasya kung aling mga benepisyo ang ibibigay sa kung aling mga grupo ng mga tao.

Halimbawa, maaaring magbigay ang isang estado ng lahat ng mga benepisyaryo na kwalipikado para sa Medicaid sa ilalim ng isang hanay ng pamantayan na may ganap na mga benepisyo sa seguro sa Medicaid sa kalusugan. Maaari itong magbigay ng mga tao na kwalipikado sa ilalim ng ibang hanay ng pamantayan na may ilang mga benepisyo na nakuha ng unang grupo.

Kung paano mo ma-access ang iyong mga benepisyo sa Medicaid kung ikaw ay isang tatanggap ng Medicaid ay nag-iiba-iba mula sa estado hanggang estado pati na rin sa loob ng bawat estado. Gayunpaman, ang ilang pamamaraan ay karaniwan.

Sa ilang mga kaso, wala kang mapagpipilian kung nakakuha ka ng pinamamahalaang plano sa pangangalaga o plano ng bayad para sa serbisyo kapag nagpatala ka sa Medicaid. Sa iba pang mga kaso, maaari kang pumili sa pagitan ng mga ito kapag nagpatala ka. O, maaari kang ipagkaloob sa isang hybrid system kung saan ang iyong estado ay nakikipagkontrata sa isang pinamamahalaang samahan na nagbibigay ng karamihan sa iyong mga benepisyo sa Medicaid, ngunit ang ilan sa iyong mga benepisyo sa Medicaid ay ibinibigay sa isang fee-for-service na batayan. Halimbawa, maaaring maibigay ang medikal na pangangalaga, ospital, pangangalaga sa pag-iwas , lab, at x-ray sa isang pinamamahalaang kontrata sa pangangalaga, ngunit ang mga serbisyong medikal na transportasyon ay maaaring ibigay sa isang fee-for-service na batayan.

Anuman ang paraan ng Medicaid upang maghatid ng mga benepisyo sa iyo, halos lahat ng mga tunay na nagbibigay ng iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay mga doktor, nars, klinika, at mga ospital sa iyong sariling komunidad. Malamang na makukuha mo ang iyong pangangalaga sa parehong ospital o mula sa parehong pangkat ng mga doktor na ginagamit ng ilan sa iyong mga di-Medicaid na mga kapitbahay, bagaman maaari kang magbabayad nang mas mababa para sa mga serbisyong iyon kaysa sa pagbabayad ng iyong mga kapitbahay.

Sa ilang mga lugar, maaaring mayroon kang mamili sa paligid upang makahanap ng isang manggagamot na tatanggap ng mga bagong pasyente ng Medicaid sa kanyang pagsasanay. Sa iba pang mga lugar, walang problema sa paghahanap ng isang provider.

Hindi tulad ng pribadong segurong pangkalusugan, ang karamihan sa mga benepisyaryo ng Medicaid ay nakakuha ng Medicaid nang hindi kailangang magbayad ng buwanang premium para dito. Gayundin, ang karamihan sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay ibinibigay sa mga benepisyaryo ng Medicare nang hindi kailangang magbayad ng deductible , copay, o coinsurance para sa serbisyo. Gayunpaman, ang ilang mga estado ay nagsisiyasat ng mga paraan upang singilin ang mga nominal cost-sharing fee para sa ilang mga serbisyo. Halimbawa, ang isang estado ay maaaring magbigay ng mga serbisyo sa emergency room nang libre sa kaso ng mga emerhensiya, ngunit maaaring singilin ang $ 25 copay kung ang pagbisita sa ER ay para sa isang bagay na maaaring alagaan sa opisina ng iyong doktor, sa halip.

Pag-aplay para sa Medicaid

Maaari kang mag-aplay para sa Medicaid alinman sa dalawang magkaibang paraan.

  1. Mag-apply sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnay sa opisina ng programa ng Medicaid ng iyong estado. Maghanap ng impormasyon ng contact para sa programa ng Medicaid ng iyong estado mula sa pahina ng Mga Profile ng Estado ng Medicaid.gov.
  2. Mag-aplay sa pamamagitan ng pagpuno ng isang application para sa segurong pangkalusugan sa iyong health insurance exchange ng Affordable Care Act ng estado. Kung mukhang magiging kwalipikado ka para sa Medicaid, ang pagpapalit ay maaaring iproseso ang iyong aplikasyon para sa Medicaid o ipasa ang iyong aplikasyon sa programa ng Medicaid ng iyong estado. Sa kasong ito, bibigyan ka ng karagdagang mga tagubilin kung ano ang kailangan mong gawin upang i-finalize ang iyong Medicaid application. Hanapin ang health insurance exchange ng iyong estado sa pamamagitan ng tagahanap ng Marketplace na ito sa Healthcare.gov.

Paano Gumagana ang Medicaid Mula sa Pangpangyarihan ng Pamahalaan

Ang Medicaid ay isang pinagsamang pederal at estado na programa. Ang pederal na pamahalaan ay nagtatakda ng mga regulasyon na nagbibigay ng isang malawak na unibersal na balangkas na dapat sundin ng lahat ng mga programa ng Medicaid. Ang bawat disenyo ng estado at nagpapatakbo ng sarili nitong Medicaid na programa sa loob ng balangkas na ito ng mga pederal na regulasyon.

Dahil pinahihintulutan ng pederal na regulasyon ang medyo isang kakayahang umangkop sa disenyo, ang mga programa ng Medicaid ay nag-iiba mula sa estado hanggang sa estado. Halimbawa, kung ang isang taong tumatanggap ng Medicaid sa isang estado ay lumipat, maaaring hindi niya matugunan ang pamantayan ng pagiging karapat-dapat sa kanyang bagong estado. Kung nakamit niya ang pamantayan ng pagiging karapat-dapat ng Medicaid sa kanyang bagong estado, ang mga benepisyo ng Medicaid na natanggap niya doon ay maaaring naiiba mula sa mga natanggap niya sa kanyang dating estado.

Medicaid Funding

Ang Medicaid ay binabayaran ng mga pondo mula sa parehong pederal na pamahalaan at pamahalaan ng bawat estado. Ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng 50-83% ng mga pondo na kinakailangan para sa mga tradisyunal na tatanggap ng Medicaid. Ang mga estado ay nagbibigay ng natitira sa mga pondo.

Ang mas mahusay na residente ng estado ay, batay sa kita ng bawat kapita, mas mababa ang porsyento ng mga pondo na ibinigay ng pederal na pamahalaan. Ang natitira sa mga pondo ay nagmula sa iyong estado. Maaari mong makita nang eksakto kung anong porsyento ng mga pondo ng programa ng Medicaid ng iyong estado ang nagmumula sa pederal na pamahalaan dito.

Ang isang pambihirang pagbubukod sa 50-83% panuntunan para sa pederal na pagpopondo ng Medicaid ay ang Pagpapalawak ng Medicaid na nilikha ng Abot-kayang Pangangalaga sa Batas. Ang 90,100% ng mga pederal na government caners ng mga gastos para sa pagbibigay ng Medicaid sa mga taong tumatanggap lamang ng Medicaid dahil sa pagpapalawak ng Medicaid ng ACA.

Medicaid at ang Affordable Care Act

Ang mga may-akda ng ACA na orihinal na inilaan para sa lahat ng mga estado upang magbigay ng Medicaid coverage sa mga residente na may kita na 138% ng FPL o mas mababa. Gayunpaman, ang isang desisyon ng Korte Suprema ang ginawang opsyonal ng pagpapalawak ng Medicaid. Pinili ng ilang mga estado na palawakin ang Medicaid bilang orihinal na nilayon ng mga may-akda ng ACA; pinipili ng ibang mga estado na huwag palawakin ang Medicaid. Sa mga estado na hindi pa pinalawak na Medicaid, mas mahirap upang maging karapat-dapat para sa Medicaid at ang isang mas malaking porsyento ng mga residenteng mababa ang kita ay nananatiling hindi nakaseguro kaysa sa mga estado na nagpasyang palawakin ang Medicaid.

Matuto Nang Higit Pa Tungkol sa Medicaid

Medicaid ay isang komplikadong, patuloy na pagbabago ng labirint kung saan ang mga pang-estado at pederal na pamahalaan ay bumalandra sa mga lokal na pamahalaan, mga pribadong negosyo para sa kita, di-kita, at pribadong indibidwal. Magkasama ang Medicare at Medicaid na nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan sa mahigit na 100 milyong tao.